Teambaseret niveau

På det teambaserede læringsniveau i Substantias ydelser, er der fokus på det lærings- og udviklingspotentiale, der eksisterer i og på tværs af teams. At skabe læring i fællesskaber er krævende og udfordrende – men når det lykkes, så overstiger oplevelsen og udbyttet ofte vores største forventninger. At arbejde udviklende med teamlæring fordrer, at vi lærer at forstå, facilitere – anerkende og anvende den kreativitet og kompleksitet, som potentielle teams udgør. Er den kompetence til gengæld på plads, har I fundament for et energigivende og konstruktive samspil, der kan løfte jeres samarbejde, idéudvikling og opgaveløsning til nye højder og skabe ekstraordinære resultater.


Teamets læringspotentiale

Læringspotentialet i teams er enormt – men det kræver stærke kompetencer af både teamets medlemmer og fra dets leder at sætte teamets forskelligheder i et konstruktivt og lærende samspil. Læring i team er en proces, der blandt andet opstår og formidles af forskellene i og imellem deltagernes perspektiver og dialoger i teams er ofte kendetegnet ved stor kompleksitet og bevægelser i mange retninger. Derfor er det helt centralt, at der skabes et klart og konstruktivt rum for, at disse perspektiver kan udfoldes og udforskes. At opbygge og styrke læringsfællesskaber kræver fælles og tydelige mål, tillid, gensidig forståelse samt en investering i at styrke de dialogiske kompetencer blandt gruppens medlemmer. Men ved at arbejde med de parametre styrkes teamets evne markant i forhold til at kommunikere, give feedback, samarbejde, løse problemer og håndtere konflikter og samtidig stiger evnen og lysten til at idéudvikle og forankre nye tiltag i fællesskabet.

Det betaler sig – teamlæring spreder sig

Forløbene på det teambaseret læringsniveau henvender sig til både til medarbejder- og ledelsesteams og kan omhandle både udvikling internt i teams samt udvikling på tværs af teams. Ofte starter vi et sted, men hurtigt spreder de positive effekter sig rundt om i organisationer og øger alles interesse for at arbejde mere lærende i de forskellige organisatoriske fællesskaber. Eksempler på forløb med fokus på teamlæring kan blandt andet være:

  • Strategiske forandringer og fusioner
  • Selvstyrende teams – hvorfor og hvordan?
  • Bedre opgaveløsning på tværs
  • Styrket samarbejde og øget arbejdsglæde
  • Styrkende og effektiv teamledelse
  • Teamcoaching – en vej til nye resultater

Hos Substantia tilrettelægger vi alle teamydelser med det formål at udvikle, understøtte og udfordre reelle udviklings- og læreprocesser i teamet. Vi arbejder med at gøre teamet mere selvledende og -lærende, så det over tid i højere grad bliver i stand til at facilitere egne læring og sikre forankring og fastholdelse af læring ift. det fremtidige samarbejde. Vi arbejder altid med teams udfra en stærk bevidsthed om – og involvering af – de mange kontekster, som repræsenteres i teamet og som teamet er indlejret i. På samme vis er teamledelse og læring på tværs af teams også altid i spil, når vi samarbejder med jer om jeres teams læringspotentialer og muligheder for at skabe læring der spreder sig og medvirker til at skabe en stærk læringskultur i jeres organisation.

Ledelse af læring i fællesskab

At opbygge teams, der er reelt lærende er i særdeleshed en vigtig ledelsesopgave. Mange teams oplever at blive fastlåst i dets udvikling, hvis ikke en kompetent leder formår at understøtte dets samarbejds- og læringsprocesser. For teamet har det stor betydning at blive støttet, stimuleret og styrket på dets vej mod at løse dets strategiske målsætninger, mens der samtidig rettes en opmærksomhed mod dets interne udvikling og trivsel. For lederen er teamledelse en central kompetence og er i sin udøvelse en konstant balancering mellem proces- og indholdsstyring; teamets arbejdsprocesser skal faciliteres og de strategiske målsætninger indfries. Kompleksiteten i forhold til teams stiger yderligere, når det handler om samarbejde på tværs af teams og hvordan vi forstår og vælger at bedrive ledelse heraf. Spørgsmålet om hvordan vi lærer af hinanden på tværs af organisationer er ikke nyt, men ikke desto mindre gemmer der sig mange udfordringer i dette felt. I langt de fleste organisationer ved man alt for lidt om, hvad der foregår i andre afdelinger og det med stor risiko for, at store gensidige læringsmuligheder går tabt og at den fælles opgaveløsning forringes.

Tid til læring i ledelsesteamet?

Læring på tværs af teams kalder på et særligt fælles ledelsesblik, som kan udfordre de organisatoriske strukturer, men som til gengæld kan skabe en sammenhængskraft og en stærk fælles læring til gavn for hele organisationen. Også i mange ledelsesteams er der store resultater at opnå ved i fællesskab at blive klædet på til at arbejde både med ledelsesteamets egen læring og den fælles indsats i forhold til at understøtte og stimulere læring i organisationen som helhed. At arbejde med ledelsesteamets læring har mange positive effekter; både internt i teamet, men det øgede fokus på læring blandt ledelsen vil helt naturligt smitte af på læringen blandt medarbejderne og være medvirkende til at opbygge en stærkere og mere sammenhængnede læringskultur i organisationen.

Vores arbejde er altid baseret på vores model for sammenhængende organisationsudvikling, som sikrer, at alle relationelle aspekter – fra individ, team til organisation – er medreflekteret i det konkrete forløb og derved skaber størst mulig værdi og forankring for de pågældende teams og for organisationen som helhed.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.