Organisatorisk niveau

På det organisatoriske læringsniveau i Substantias ydelser er fokus rettet mod de strategiske og lærende sammenhænge i jeres organisation og målet er at få skabt en stærk læringskultur, en høj arbejdsglæde og innovationskraft. For de fleste organisationer er forandringer en fast del af hverdagen, men alligevel har vi ofte svært ved at få forandringer til at lykkes og svært ved at få opbygget en kultur og et mindset, hvor vi kan se forandringer som positive bidrag til vores hverdag. At skabe succesfulde forandringer kræver en stærk og bæredygtig læringskultur, som både skaber fundament og frigør energi til hurtige omstillinger, nye idéer og udvikling.


Læring i fremtidens organisation

I en tid præget af hastige forandringer kan alle typer af virksomheder og organisationer have gavn af at forholde sig nysgerrigt til sig selv og dens situation og spørge; Er vi som organisation reelt klædt på til at kunne agere lærende og fremtidsskabende? Er vi gearet til at møde de krav om læring, som et accelererede samfund stiller? Hvordan opbygger vi under disse betingelser et stærkt og sundt læringsmiljø? Og hvordan kan vi arbejde med ledelse, der styrker og støtter læring og som kan motivere den fortsatte og fælles læringslyst i organisationen? I fremtidens organisationer er det ikke nok at sikre løbende læring i takt med forandringer i omgivelserne. I stedet skal fællesskabet i organisationen lære at navigere, finde vej og skabe nye muligheder med konstante forandringer, som et eneste sikkert pejlemærke.

Forandringer er læringsanledninger

Hos Substantia arbejder vi med forandringer ud fra antagelsen om, at de er anledninger til organisatorisk læring og nye læringsmuligheder. Og at forandringer kun bliver succesfulde, hvis de får både den nødvendige ledelsesmæssige og læringsmæssige opmærksomhed. Vi tror på, at organisationers liv og overlevelse i fremtiden er afhængig af læring og at det i alle organisationer er muligt at identificere og aktivere et større fremtidigt læringspotentiale. Læring i fremtidens organisationer er både strategisk nødvendigt for at overleve samt et vigtigt livgivende elementer i organisationer under forandring. Organisatorisk læring er forbundet med stor kompleksitet og det er ofte vanskeligt at få greb om læring som andet og mere end den individuelle læring. Vi hjælper med, at få hele organisationen klædt på til at være og agere lærende i det daglige samarbejde og opgaveløsning.

Få værdi ud af jeres investering i læring

Vi mener, at alt for mange organisationer mister både potentielle uformelle lærings- og udviklingsmuligheder og investerede uddannelseskroner fra formelle læringsforløb.  Det skyldes, at den individuelle og den organisatoriske læring i alt for ringe grad bliver koblet. Vi ønsker at medvirke til at skabe bevægelse fra et ofte stærkt individuelt og dermed fragmenteret læringsperspektiv hen imod en mere strategisk og sammenhængende læringsforståelse og mestring af læring, hvor strategi og drift reelt går hånd i hånd og giver liv og mening til hinanden. Dette samtidige behov for at holde driften på sikker kurs og øjne nye fremtidsmuligheder stiller store krav til lederes og medarbejderes kapacitet og kreativitet. De skal mestre kombinationen af at være adrætte, nysgerrige og modige. Det betyder, at der opstår et behov for kompetencer til at kunne forstå og facilitere læring på mange organisatoriske niveauer. Lykkes vi med det, og formår vi at få sat læringslysten fri i vores organisationen, lægger der her et kæmpe kreativt potentiale, som vi kan bruge til at skabe en bæredygtig fremtid for vores organisationer, medarbejdere og omverden.

Strategisk og sammenhængende læringskultur

Når vi hos Substantia konkret ønsker at medvirke til at skabe stærkere læringskulturer, er det fordi vi tror på, at fremtidens organisationer for at overleve i en kompleks og konstant foranderlig verden har brug for at kunne arbejde strategisk, dynamisk og nysgerrigt med læring. Igennem vores ydelser hjælper vi jer med at skabe en strategisk, stærk og sund læringskultur og sikrer, at I får skabt et fælles læringsafsæt i jeres organisation. Formen og formålet omkring vores ydelser på dette niveau tager sig meget forskelligt ud, men er altid båret af intentionen om at gøre det som vi ser som essentielt for at organisationer lykkes: At jeres strategier bliver lærende – og læring i jeres organisation bliver strategisk. 

For os er det vigtigt at skabe sammenhængende og varige forandringer med vores ydelser og derfor vil vi på det organisatoriske læringsniveau helt naturligt trække på flere ydelsesområder i Substanías model. Forløbene på dette niveau kan tage sig meget forskelligt ud, da de er skræddersyet præcist til den enkelte organisation, men følgende overskrifter kan give et indblik i, hvad vi blandt andet har beskæftiget os med – se også vores koncepter.

  •  Strategiske forandringer – skab succes via insisterende involvering og lærende mindset
  •  Strategisk og effektfuld kompetenceudvikling – styrk organisationen som helheden
  •  Opbygning af strategisk læringsdesign – klæd hele organisationen på til fremtidens læring

Vores arbejde er altid baseret på vores model for sammenhængende organisationsudvikling, som sikrer, at alle relationelle aspekter – og særligt den centrale relation mellem individuel og organisatorisk læring – er medreflekteret i det konkrete forløb og derved skaber størst mulig værdi og forankring for alle involverede og for organisationen som helhed.

Kontakt os på info@substantia.dk eller mobil +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.