Koncepter

Substantia udvikler løbende nye læringskoncepter, som er bygget op omkring en stærk faglig konstellation med direkte involvering i de nyeste teorier, seneste tendenser og største udfordringer indenfor feltet ledelse, læring og forandringer. Den viden omsætter vi kontinuerligt ind i vores praksis og ydelser, hvilket giver os et særdeles stærkt fundament for at understøtte bæredygtige forandringer i organisationer. Vi involverer i høj grad både tidligere, nuværende og potentielle kunder og samarbejdspartnere i udviklingen af vores koncepter og får dermed sat perspektiver på koncepterne fra ledere og medarbejdere på mange forskellige organisatoriske niveauer; det være sig HR-chefer og -konsulenter samt andre nøglepersoner indenfor uddannelses- og konsulentverdenen.


Stærk faglig fundering og brugerinvolvering

I vores konceptudvikling er vi blandt andet inspireret af metoder som “Design Thinking” og “Strategisk Aktionslæring”, som tager afsæt i at designe forløb i tæt samspil med kunden/deltageren. Vi sætter en stor ære i at forstå vores kunders behov samtidig med, at vi også ser det som en af vores vigtigste opgaver at udfordre og redefinere grundlæggende antagelser og umiddelbare problemstillinger. Det gør vi med fokus på at identificere og åbne op for alternative strategier og andre mindset end de umiddelbart vedtagne. Vores koncepter handler ikke om at skabe dominerende løsninger, men forsøger derimod at opstille inspirerende rammer, der inviterer til nysgerrighed, refleksion og handling og hvor helt nye idéer og stærkere visioner og handlemuligheder kan opstå.

Læringsudvikling i fællesskab

Lige nu arbejder vi blandt andet med læringskoncepter, der omhandler coaching og lærende samtaler i forhold til den enkelte leders refleksivitet, læring og udvikling samt forløb vedrørende fastholdelse og spredning af læring og forandringer i organisationen gennem ledelse og facilitering. Læs mere om: Det refleksive lederskab, “Læringsledelse og facilitering”, og ”Virtuel ledelsesrådgivning”. Det gør vi, fordi vi igennem en række inspirerende læringsinterviews med mange dygtige ledere om deres konkrete læringsudfordringer i hverdagen løbende bliver klogere på, hvad der særligt udfordrer ledere i forhold til at lykkes med at få skabt bæredygtige forandringer og hvordan strategisk læring og ledelse kan være en hjælp i den sammenhæng. Har du indspark til nye koncepter, eller ønsker du at deltage, gratis og helt uforpligtigende, i de læringsinterviews, som vi løbende afholder, er du meget velkommen til at tage kontakt. Vil du vide mere om tankerne bag læringskoncepterne, kan du læse mere nedenfor.

Hastige forandringer kræver refleksion og læring

Alle vores koncepter tager afsæt i en forståelse af organisationer som komplekse størrelser, der befinder sig i konstante forandringer og som skal agere under flygtige og foranderlige betingelser. Organisationens overlevelse afhænger blandet andet af, at dens medlemmer er i stand til aktivt at arbejde med egen læring og få opbygget en refleksiv praksis. At man i fællesskab løbende styrker den organisatoriske fleksibilitet og refleksive kapacitet, hvilket fordrer en væsentlig mere eksperimenterende tilgang til og et større fokus på læring, forandring og co-creation, end mange organisationer har i dag. Det er en krævende tilgang, men til gengæld kan den understøtte de hastige forandringer og sikre en løbende forankring af de mange forandringer. Vi er af den overbevisning, at det under foranderlige og usikre vilkår er helt afgørende kontinuerligt at beskæftige sig med områder læring og refleksion, som skal sættes i aktiv sampil med ledelse og strategi og derved udvikle organisationens samlede kapacitet til at håndtere og navigere i kompleksitet.

Sammenhænge imellem strategi, ledelse og læring

Vores fokus er særligt rettet mod den væsentlige ledelses- og læringsopgave, det er at skabe en fremtidsorienteret organisation, bestående af dedikerede, dygtige og til tider dristige ledere og medarbejdere, der forstår, at nysgerrighed og nyskabelse er afgørende parametre for at lykkes i den konstant foranderlige og kompleks verden. Substantia er drevet ud fra en stærk passion for at skabe sammenhænge imellem strategi, ledelse og læring. Vi ønsker at bidrage til at øge den strategiske forståelse for læring i organisationer og styrke lederes evne til at arbejde med både egen og andres læring. Vejen mod fremtidens læring mener vi kan styrkes ved at udvikle og udnytte konceptutaliseringer, hvor man som kunde får et bredt forankret og helhedsorienteret tilgang til at understøtte lederes og medarbejderes læring og dermed styrke organisationens resultater.

Klar ramme og styrket resultater

De klare fordele ved at arbejde med konceptualiseringer er, at vi opnår en langt stærkere synergi og flere ”skæve” bud på ”løsningsmodeller” ift. hvad vi umiddelbart selv havde defineret til at være vores behov og bedste veje at gå. Ved at trække på en bred skare af andre organisationers og lederes erfaringer, udfordringer og refleksioner inden for beslægtede områder udvikler vi i en væsentligt stærkere ramme om vores forløb og opnår derved langt stærkere resultater, end vi ville have gjort ved kun at tage afsæt i vores egne idéer og intentioner. Sagt på en anden måde så medvirker konceptualiseringer til, at vi lykkes med at lære gennem andres læring, uden at man i princippet har mødt hinanden. Læring er allerede bygget ind i konceptets ramme og udviklingen heraf har samtidig bidraget til at udvikle de involveredes praksis og fremadrettet medvirker det til at udvikle andres praksis. Det er læring, der opsamles, videreudvikles og tages i brug i nye sammenhænge.

Professionel præcisering i fællesskab

Når vi udvikler nye læringskoncepter indenfor det aktuelle felt, som vi definerer som strategisk læring og ledelse, bygger vi på en række læringkriterier, som er vigtige for, at vi kan skabe grobund for bæredygtige forandringer. Med et af vores læringskoncepter får I dermed en solid ramme for fremadrettet at arbejde lærende i jeres organisation og blive i stand til at gennemføre bæredygtige forandringer. Koncepterne kan ses som en inspirerende ramme, hvor dele af indholdet allerede er skitseret, men det præcise indhold, som matcher jeres organisation og jeres fremtidige læringsbehov, det skaber vi sammen. Derved afstemmes og tilpasses koncepterne naturligvis altid i detaljen med jer som kunde og tilpasses løbende undervejs. Men vores erfaring fortæller os, at alle oplever at stå styrket ved at trække på læringskoncepter, der er udviklet ud fra en fællesskabende tilgang, hvor mangfoldige positioner og perspektiver har været sat i spil.

Klædt på til fremtiden

Vi støtter vores kunder i at blive klædt på til i fremtiden at kunne opbygge deres egne læringskoncepter tilpasset til deres virkelighed og behov. Alle vores koncepter er baseret på tanken om at levere en såkaldt egen facilitetrings kapacitet, hvor man bliver klædt på til selv at kunne håndtere det videre forløb. Det betyder, at man som kunde, efter endt forløb med Substantia, ikke risikere at opleve, at det der fungerede mens konsulenten var involveret, nu opløses af hverdag og svinder hen. Vi arbejder ud fra den hensigt at skabe en solid bevægelse fra den nuværende situation henimod den ønskede fremtid. Det gør vi blandet andet ved at sikre, at alle får ny viden om de samme emner, at der opbygges en kompetence til at mestre det nye og at der har været skabt rum for refleksion undervejs. Vi klæder således ledere og medarbejdere på til i fællesskab at kunne arbejde ud fra et såvel strategisk, relationelt som refleksivt afsæt. Vores mål er at skabe succes for vores kunder – det gør vi ved, at de får skabt en styrket læringslyst og en stærkere læringskultur med fokus på hele organisationens læring og udvikling.

Kontakt os på info@substantia.dk eller +45 40 24 20 24 for en snak om strategiske læringsmuligheder i jeres organisation.